Onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie bestaat uit vijf fundamenten, welke samen een holistische aanpak vormen bij het aanbieden van kwalitatief onderwijs.

islamitische-basisschool-amsterdam

De drie basisbehoeften van kinderen

Om tot goed leren te komen moet voldaan worden aan de drie basisbehoeften van kinderen; ‘Autonomie’, ‘Competentie’ en ‘Relatie’. Autonomie houdt in dat we de kinderen betrekken in hun eigen leerproces, hen keuzevrijheid bieden bij het kiezen van verschillende naschoolse activiteiten en hen meenemen in het opstellen van persoonlijke leerdoelen.

Competentie betekent dat kinderen zich competent en capabel voelen. Daarom werken wij vanuit de ‘Groei Mindset’, gebaseerd op de theorie van Prof. Carol Dweck. Dit houdt in dat kinderen bij ons leren om te geloven in hun eigen potentie om te groeien, dat fouten maken een onderdeel is van het leerproces en dat succes van anderen een bron van inspiratie is. Leerlingen krijgen mee dat feedback en inspanning de norm zijn bij een succesvolle leerontwikkeling.

Tot slot Relatie. Deze basisbehoefte bestaat uit een goede band met de leerkracht en de andere kinderen in de klas. Leerkrachten zijn respectvol naar leerlingen en visa versa. Kinderen voelen zich veilig en op hun gemak in de klas en hebben een hechte band met de leerkracht. Leren wordt op deze manier niet alleen leuk, maar ook iets dat voldoening geeft!

De juiste lesmethoden en onderwijstechnieken

Bewezen kwalitatieve lesmethoden en onderwijstechnieken. Onze school maakt in eerste instantie gebruik van lesmethoden die voorzien in de kern- en leerdoelen, zoals die zijn opgesteld door het ministerie van onderwijs. Daarnaast houden wij de actuele ontwikkelingen van lesmethoden nauw in de gaten en passen, indien nodig, de lesmethoden aan. Zodoende maken onze leerlingen gebruik van geactualiseerde lesmaterialen. Onderwijstechnieken zijn van essentieel belang voor het opnemen en vasthouden van kennis die middels de methodes wordt voorzien. Daarom maken wij onder andere gebruik van het EDI-model. Dit houdt in dat leerkrachten het model zijn voor de wijze waarop wordt geleerd. De leerkracht (als expert) laat zien en doet voor hoe hij/zij de lesstof opneemt. De leerlingen volgen dezelfde stappen en komen zodoende tot leren. Wanneer 80% van de leerlingen de instructie heeft begrepen, gaat de leerkracht gedifferentieerd verder met de overige leerlingen door dezelfde lesstof op gesimplificeerde wijze aan te bieden.

Geloven in de kracht van de leerkracht

Onze leerkrachten hebben de kwaliteiten om goed onderwijs te verzorgen, hebben oog voor individuele leerlingen in de klas en stemmen hun onderwijs aanbod in grote mate af op de behoefte van kinderen. Als team komen zij wekelijks bijeen, leren van de ‘best practices’ en gaan daarmee aan de slag in hun eigen klas. Deze werkwijze resulteert in een opwaartse spiraal van kennis en vaardigheden bij onze onderwijsprofessionals.

Heldere en duidelijke schoolregels

Heldere en duidelijke regels vormen de basis van de orde en structuur van ons onderwijs. Zo gepersonaliseerd als ons onderwijsaanbod is op het gebied van leerontwikkeling, zo statisch zijn onze regels op school. Het team ziet er gezamenlijk op toe dat alle regels en afspraken goed worden nageleefd. Echter doen zij dit niet alleen, maar samen met de kinderen. Wij geloven in een schoolcultuur waar kinderen worden beloond voor goed gedrag en het uitdragen hiervan. Leerlingen adviseren elkaar het goede en wijzen het slechte, op een respectvolle manier, af.

Barmhartigheid en mededogen

Tot slot ons laatste fundament; op onze school gaan we uit van barmhartigheid en mededogen. Dit betekend dat we liefde en mededogen hebben voor onszelf, elkaar en onze omgeving. Het liefhebben van onszelf, het steunen van goede doelen en het zorgen voor een geordende en schone omgeving zijn daar allemaal onderdeel van. Onze onderwijsvisie gaat uit van een alomvattende aanpak. Dit betekend dat het belang van leerontwikkeling, gepaard gaat met wijsheid en goede manieren. Enkel dan kunnen we spreken over een succesvolle ontwikkeling, welke onze kinderen klaarstoomt voor een glansrijke toekomst!

Tevreden ouders

Aanmelden bij IBS De Vijgenboom

Bent u ook een voorstander van de combinatie kwalitatief onderwijs en islamitische identiteit?
Meld uw kind dan vandaag nog aan via onze aanmeldpagina.